ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต มีการจดทะเบียนสมรสซ้อน หากไม่มีการจดทะเบียนหย่าใครจะได้รับสิทธิกรณีเสียชีวิต

คำตอบ :

กรณีจดทะเบียนสมรสซ้อน หากไม่มีการจดทะเบียนหย่า จะพิจารณาให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสก่อนสำหรับบุตรจ่ายให้ทั้งหมด