กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพหรือไม่

คำตอบ :

บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ