หากผู้มีสิทธิไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิ เนื่องจากต้องโทษจำคุกอยู่ไม่สามารถออกมาดำเนินการขอรับสิทธิได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้มีสิทธิจะต้องมีหนังสือรับรองจากเรือนจำเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้มีสิทธิต้องโทษจำคุกจริง