ผู้ประกันตนชายเสียชีวิต หากภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร 1 คน แต่ยังไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือไม่

คำตอบ :

การรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหากภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร 1 คน แต่ยังไม่สามารถอ่านออก - เขียนได้ ให้ผู้ดูแลอุปการะบุตร เป็นผู้กรอกเอกสารยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน เอกสารในการยื่นเรื่องมีดังนี้ 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) ลงชื่อในวงเล็บว่า แทนบุตร 2. สูติบัตรพร้อมสำเนา หรือทะเบียนบ้านบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาของผู้อุปการะบุตร 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ถ่ายสำเนาหน้าแรก มี 10 ธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ■ KTB 2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ■ BAY 3.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ■ BBL 4.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ■ SCB 5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ■ KBANK 6.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ■TMB 7.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ■ IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550) 8.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ■ CIMB 9. ธนาคารออมสิน 10.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)