เหตุใด สำนักงานประกันสังคมจึงไม่รับหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์นี้ไว้

คำตอบ :

เนื่องจากการระบุสิทธิผู้รับผลประโยชน์เป็นเจตนารมณ์โดยตรงของผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดตามความต้องการของผู้ประกันตนเอง ดังนั้นหนังสือดังกล่าวจึงให้ผู้ประกันตนหรือผู้รับผลประโยชน์เก็บไว้เอง