กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิ เป็นชาวต่างชาติ ยื่นใช้สิทธิกรณีเสียชีวิตจะต้องใช้หลักฐานใดบ้าง

คำตอบ :

กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิ เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง (passport) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ และการรับเงินให้ใช้เอกสารฉบับจริง หากเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน