ผู้ที่เซ็นเพื่อเป็นพยานในเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานประกันสังคม จะต้องเป็นบุคคลใด

คำตอบ :

ผู้ที่เซ็นเพื่อเป็นพยานในเอกสารแบบฟอร์มต่างๆของสำนักงานประกันสังคม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องที่เซ็นเป็นพยาน