กรณีที่ผู้ประกันตนหรือผู้สิทธิไม่สามารถเซ็นเอกสารได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ให้ผู้ประกันตนใช้นิ้วหัวแม่มือ (นิ้วโป้ง) ประทับลายนิ้วมือได้และระบุว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาให้ชัดเจน