หากผู้ประกันตนตั้งครรภ์อยู่ ป่วยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ สามารถเบิกค่ารักษาได้หรือไม่

คำตอบ :

หากตั้งครรภ์อยู่ ผู้ประกันตนป่วยเป็นเบาหวาน สามารถเข้ารักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย