ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินสมทบที่ชำระเกิน ได้ทางช่องทางใด

คำตอบ :

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th