สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนให้ผู้มีสิทธิช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :

ช่องทางการรับเงินของกองทุนเงินทดแทน จ่ายให้ผู้มีสิทธิ มี 3 วิธี 1. รับที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ โดยรับเงินด้วยตนเองหรือมอบอำนาจรับเงินแทน ใช้หลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย หากไม่ได้มารับด้วยตนเองจะต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาแสดง **หนังสือมอบอำนาจ มอบฉันทะ ทุกกรณีไม่ให้มีรอยลบขีดฆ่า** 2. รับทางธนาณัติ 3. รับผ่านบัญชีออมทรัพทย์ธนาคาร 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร