ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพได้ที่ใด

คำตอบ :

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอเงินทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ทุพพลภาพ