สำนักงานประกันสังคมมีการเพิ่มวงเงินการรักษาจากเดิม 2,000,000 บาท เป็นจนสิ้นสุดการรักษา จริงหรือไม่

คำตอบ :

จริง แต่ลูกจ้างต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่แรกจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หรือ มีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลังได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล