ลูกจ้างประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ทำให้สูญเสียสมรรถภาพ ในการทำงานของร่างกาย จะได้รับค่าทดแทนหรือไม่

คำตอบ :

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน **เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี** การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย ลูกจ้างต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษาและอวัยวะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย