กรณีสงเคราะห์บุตร เดิมฝ่ายชายเป็นผู้ใช้สิทธิ สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิฝ่ายหญิง ได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิฝ่ายหญิงได้ 2 กรณี 1. หากผู้ประกันตนฝ่ายหญิงมีการนำส่งเงินสมทบครบตามหลักเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้ ในกรณีฝ่ายชายลาออกจากงาน ไม่ต้องแจ้งยกเลิกสิทธิฝ่ายชาย ให้แจ้งสำนักงานประกันสังคมที่ยื่นเรื่องขอใช้สิทธิ ต่อจากผู้ประกันตนฝ่ายชาย 2. กรณีฝ่ายชายยังไม่ลาออกจากงาน ฝ่ายหญิงต้องการยื่นขอใช้สิทธิ จะต้องให้ฝ่ายชายแจ้งยกเลิกสิทธิสงเคราะห์บุตร ที่สำนักงานประกันสังคมเขตที่ยื่นเรื่อง