กรณีผู้ประกันตนชาวต่างชาติ/ต่างด้าว มีบุตรไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศไทย สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ และทุกเดือนตุลาคมต้องนำบุตรมายืนยันการมีชีวิตอยู่ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ