กรณีเงินสงเคราะห์บุตร หยุดจ่าย กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติ หรือบุคคลที่ราบสูง ทุกเดือนตุลาคมต้องไปยืนยันการมีชีวิตอยู่ที่ใด

คำตอบ :

กรณีที่บุตรไม่ได้สัญชาติไทย ต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตรในเดือนตุลาคมของทุกปีให้ใช้แบบฟอร์ม หนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของบุตรผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สามารถ ดาวน์โหลดในเว็บไซต์) ให้ข้าราชการระดับ 3 ของไทยหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง เซ็นรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการหรือให้สถานทูตรับรอง ซึ่งทางสถานทูตจะมีแบบฟอร์มของสถานทูตเอง พร้อมแนบสำเนา Passport , ใบอนุญาต การทำงาน หรือบัตรสีชมพู สำเนาบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน