การยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม ถ้าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิเป็นคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติแต่บุตรถือสัญชาติไทย ต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตรหรือไม่

คำตอบ :

ถ้าบุตรถือสัญชาติไทยก็ไม่ต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตร แต่หากบุตรถือสัญชาติอื่นต้องรายงานการมีชีวิตอยู่ของบุตรตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด