การยื่นเรื่องสงเคราะห์บุตรคนเดิม สามารถให้ผู้อื่นยื่นเรื่องแทนได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้ โดยกรอกแบบขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม หากเปลี่ยนบัญชีให้แนบหน้าบัญชีใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนก็ไม่ต้องแนบ