ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องการเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ใช้ใบรับรองแพทย์เบิกกับประกันอื่นไปแล้ว สามารถทำอย่างไรได้

คำตอบ :

กรณีผู้ประกันตนเบิกเงินขาดรายได้ แต่ใบรับรองแพทย์ตัวจริงนำไปเบิกกับ บริษัทประกันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ - ให้แพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์รับรองสำเนา พร้อมเซ็นชื่อกำกับและประทับตราโรงพยาบาลกรณีแพทย์คนอื่นเป็นผู้รับ รองสำเนาให้เซ็นชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและประทับตราโรงพยาบาล