ผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกับประกันสังคมได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถใช้เอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (MOPH Certificate) เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกับประกันสังคมได้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/