ผู้ประกันตนต่างด้าว สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตร ได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนต่างด้าวที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สามารถเบิกสิทธิประโยชน์ได้ทั้ง 7 กรณี เช่นเดียวกับคนไทย แต่หากยื่นรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรทุกเดือนตุลาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่รับเงินสงเคราะห์บุตร