เงินสมทบที่ถูกหักประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

คำตอบ :

เงินสมทบที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุนประกันสังคมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้ 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,184 บาท 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,600 บาท