ผู้ประกันตนออกจากงานจะได้รับสิทธิอะไรจากประกันสังคมบ้าง

คำตอบ :

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่ออีก 6 เดือน หลังจากออกจากงานใน 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต เงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างว่างงานทั้งกรณีลาออก สิ้นสุดสัญญาจ้าง ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย และเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถรับเงินสะสมชราภาพคืนได้