ผู้ประกันตนจะถูกตัดสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร เนื่องจากสาเหตุใดบ้าง

คำตอบ :

สาเหตุที่ผู้ประกันตนถูกตัดสิทธิกรณีสงเคราะห์ มีดังนี้ 1. บุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ 2. บุตรเสียชีวิต 3. ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 4. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุด