ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้กลับเข้าทำงานเป็นลูกจ้างต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนได้งานประจำในสถานประกอบการไม่ต้องทำเรื่องลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เนื่องจากนายจ้างจะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนย้ายมาตราเป็นมาตรา 33 ให้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน