หากผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิว่างงานแล้ว จะได้รับเงินอย่างไร

คำตอบ :

สำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนประมาณ 5-7 วันทำการ โดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ