สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีใดบ้าง

คำตอบ :

มี 4 กรณี ดังนี้ 1. เมื่อกลับเข้าทำงานเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกครั้ง โดยจะงดจ่ายเงินว่างงานตั้งแต่วันแรกที่กลับเข้ามาทำงาน 2. ปฏิเสธการทำงานหรือปฏิเสธการฝึกงาน 3. ไม่ไปรายงานตัวตามที่สำนักงานจัดหางานนัดหมายไว้ 4. ต่างชาติ และ ต่างด้าว ที่หลักฐานการได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยสิ้นสุดลง