หากต้องการติดตามเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบ e-Service.doe.go.th ของผู้ประกันตน ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

กรณีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนว่างงานในระบบ e-Service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน ซึ่งไม่ได้กรอกที่ตั้งของสถานประกอบการที่ใช้ในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ แต่ระบุที่ตั้งสถานที่ทำงานเป็นที่อื่นในระบบ ดังนั้นในการติดตามเรื่อง ให้ผู้ประกันตนตรวจสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ตั้งสถานที่ทำงานที่ผู้ประกันตนระบุในระบบ