หากผู้ประกันตนไม่ได้แนบบัญชีธนาคาร ต้องนำส่งเอกสาร สปส.พื้นที่ใด หรือหน้าระบบ web กรมการจัดหางาน ถ้าไม่แนบบัญชีธนาคารระบบจะยอมให้ขึ้นทะเบียนสำเร็จหรือไม่

คำตอบ :

สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานสำเร็จได้โดยยังไม่ได้แนบไฟล์บัญชีธนาคาร แต่ต้องแนบไฟล์บัญชีธนาคารในระบบ ภายใน 14 วันหลังจากขึ้นทะเบียนว่างงานแล้ว