หากผู้ประกันตนลาออกจากงานและสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เรียบร้อยแล้วยังสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th) หรือที่สำนักงานจัดหางานของรัฐได้ทุกแห่ง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน และรายงานตัวตามตารางนัด