หากผู้ประกันตน ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1.สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรรายใหม่ ให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย และติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) 2. สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรไว้ก่อนแล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนฯ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย และติดต่อด้วยตนเอง หรือ โทรศัพท์แจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบริการพร้อมเพย์ได้