ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดได้บ้าง

คำตอบ :

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถหักบัญชีเงินฝากกับธนาคารได้ดังนี้ 1.ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.ธนาคารกสิกรไทย 3.ธนาคารกรุงไทย 4.ธนาคารกรุงเทพ 5.ธนาคารทหารไทยธนชาต 6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 7.ธนาคารออมสิน 8.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร