ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน Mobile Application AirPay มีหลักเกณฑ์ในการชำระเงิน อย่างไรบ้าง

คำตอบ :

1.สามารถชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในงวดเดือนปัจจุบันและงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน 2.สามารถชำระเงินเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท 3.ทั้งนี้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้