กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วขอนอนห้องพิเศษจะเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่อย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและไม่สามารถเบิกคืนได้ เพราะผู้ประกันตนเป็นผู้ร้องขอเอง