กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลและต้องรักษาหลายวันจะปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ :

ขณะเข้ารักษาพยาบาลต้องแจ้งโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลทันทีเพื่อให้โรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลรับตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ประกันตนได้แจ้งโรงพยาบาลตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งโรงพยาบาล ตามกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วยื่นเรื่องขอรับค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดภายใน 2 ปี หากเกินระยะเวลาให้ ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) และรอการพิจารณา