ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาที่คลินิกนอกเวลาของสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ การรักษาพยาบาลได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถใช้สิทธิได้ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ให้ผู้ประกันตนรักษานอกเวลา ซึ่งคลินิกนอกเวลาเป็นการบริการที่โรงพยาบาลจัดไว้เพิ่มเติมจากที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษานอกเวลาราชการจะต้องเข้ารักษาพยาบาลในส่วนที่โรงพยาบาลจัดไว้บริการผู้ประกันตนเท่านั้น โดยโรงพยาบาลจะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรืออาจเรียกเก็บบางส่วน