ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบในช่องคลอดหลังจากคลอดลูกสามารถเข้าใช้สิทธิโรงพยาบาลตามสิทธิได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยได้โดยเข้าสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลแพทย์จะทำการรักษาตามอาการ