กรณีผู้ประกันตนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่และใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ :

สามารถยื่นเรื่องเบิกได้โดยเอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อนทุกหน้าและเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเรื่องดังนี้ 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 4. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง ที่แพทย์ระบุอาการเจ็บป่วยในขณะเข้ารับการรักษา 5. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ใช้ได้ 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ■ KTB ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ■ BAY ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ■ BBL ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ■ SCB ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ■ KBANK ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ■TTB ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ■ IBANK (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2550) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ■ CIMB เดิมคือ ไทยธนาคาร ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)