กรณีผู้ประกันตนไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถมาเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่และใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ :

สามารถยื่นเรื่องเบิกได้โดยเอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อนทุกหน้าและเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเรื่องดังนี้ 1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01) 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.ใบรับรองแพทย์ 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน มี 11 ธนาคาร - ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) KTB - ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) BAY - ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) BBL - ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) SCB - ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) KBANK - ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) TMB - ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) TBANK - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย IBANK - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน) CIMB - ธนาคารออมสิน - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) เจ้าหน้าที่ อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาฯ