หากเป็นโรคไตก่อนเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ ต่อเมื่อนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน หากผู้ประกันตนเคยได้รับมติเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจากสิทธิอื่นมาก่อนแล้ว สามารถใช้สิทธิกับสำนักงานประกันสังคมได้ต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอัตราไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้งและไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ ใช้เอกสาร ดังนี้ 1. แบบคำขอรับค่าบำบัดทดแทนไต (สปส.2-18) 2. สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์เรื่องหลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน 4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไตหรืออายุรแพทย์รักษา