กรณีผู้ประกันตนสำรองค่าใช้จ่ายไปแล้วและใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์สูญหายสามารถยื่นเรื่องเบิกได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนควรดำเนินการ ดังนี้ 1. กรณีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับชำรุดเสียหาย สูญหาย ต้องแนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจที่ระบุถึงสาเหตุของการชำรุด หรือสูญหายของใบเสร็จรับเงินมาด้วย 2. ให้ผู้ประกันตนติดต่อโรงพยาบาลที่ทำการรักษาพยาบาลเพื่อขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับรองสำเนา โดยเจ้าหน้าที่การเงินผู้รับเงิน หรือหัวหน้างานฝ่ายเงินของโรงพยาบาลผู้ออกใบเสร็จรับเงิน โดยต้องมีลายมือชื่อพร้อมระบุ ชื่อ – สกุล และตำแหน่ง พร้อมทั้งประทับตราของโรงพยาบาล ในสำเนาใบเสร็จรับเงิน