นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างได้ในระยะเวลากี่วัน

คำตอบ :

นายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งเข้า – ออก ของลูกจ้างได้ประมาณ 3 วันทำการนับจากวันที่นายจ้างบันทึกข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ผ่านระบบ E service (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์)