ผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสามารถใช้สิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้หรือไม่

คำตอบ :

สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แนะนำให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1. ศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) กรมกิจการและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 02-2555850-7 ต่อ 122 - 123 หรือ 147 หรือ 152 หรือ 02-6516534 หรือ 02-6516920 หรือ 02-6516902 เว็บไซด์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th หรือ เว็บไซด์ csg.dcy.go.th 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด