นายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ของลูกจ้างที่ยื่นผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในระยะเวลากี่วัน

คำตอบ :

นายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งเข้า –ออก ของลูกจ้างได้ประมาณ 3 วันทำการนับจากวันที่นายจ้างบันทึก ข้อมูลการแจ้งเข้า – ออก ผ่านระบบ E service (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์)