กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ต้องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลใด

คำตอบ :

กรณีผู้ทุพพลภาพที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 ใช้สิทธิผู้ทุพพลภาพ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลของรัฐ จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ซึ่งผู้ทุพพลภาพต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าทำการรับบริการทางการแพทย์