ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้หรือไม่

คำตอบ :

ผู้ทุพพลภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ได้ และจะต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข