เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ หมายถึงอะไร

คำตอบ :

เหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 และเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถมาสมัครได้ทันเวลาที่กำหนดโดยเหตุแห่งความจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่ผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33และต่อเนื่องจนทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถสมัครได้ทันภายในกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักงานประกันสังคมที่ท่านยื่นคำขอเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ