กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินบำเหน็จชราภาพแทน สามารถรับเป็นเงินสดได้หรือไม่

คำตอบ :

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนให้จ่ายเป็นเช็คเท่านั้นโดยออกเช็คสั่งจ่ายในนามผู้มีสิทธิและขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ”และแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวตนฉบับจริง