ใบนัดรายงานตัวสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อความได้จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

ผู้ประกันตนติดต่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานที่ผู้ประกันตนรายงานตัว