ทำไมเงินชดเชยกรณีว่างงานในแต่ละงวดถึงได้รับไม่เท่ากัน

คำตอบ :

เงินชดเชยกรณีว่างงานตัดจ่าย แต่ละงวดไม่เท่ากันนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันในรอบ การนัดรายงานตัวของผู้ประกันตน โดยจะจ่ายให้ครบตามสาเหตุที่แจ้งออกของผู้ประกันตน - กรณีลาออก ได้เงิน ชดเชย 90 วัน อัตราร้อยละ 30% -กรณีเลิกจ้าง ได้เงินชดเชย 180วัน อัตราร้อยละ 50% ตัวอย่างเช่น เริ่มจ่าย สิ้นสุด ให้ ตั้ง รายงานตัว รายงานตัว 08/04/2562 20/05/2562 _43 _ 47 24/05/2562 20/05/2562 __________ A อนุมัต 21/05/2562 __________ ___ _ 34 23/06/2562 __________ _ __________ _ ______ 24/06/2562 06/07/2562 ___ _ 13 23/07/2562 __________ _ __________ _ ______ __________ __________ ___ ___ __________ __________ _ __________